Aranäs stadsdel och Kungsbacka sportcenter – Levande kvarter mitt i staden

På femtio år har Kungsbackas befolkning ökat med drygt 230 procent! Bland topp fem i landet. Det sätter sina spår och har sina utmaningar. Kungsbacka står mitt i en stor pågående omvandling. En liten stadskärna ska bli en stor stadskärna. Stadsdelar förnyas och ”hålen” fylls med nya bostäder, skolor, handel, sport och kultur.

– Vi går nu från småstad med småskalig bebyggelse till mellanstor stad med kvartersbebyggelse och måste tänka på ett annat sätt, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef, och Andrea Ericsson, planarkitekt.

Förtätning av en stad handlar inte bara om att bygga nya bostäder utan lika mycket om hur. Vi bor gärna i staden, men vill samtidigt ha plats att röra oss och gärna också gröna mötesplatser att umgås på. Kompletteringar ska skapa mervärde, samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. Nya högre hus ska arkitektoniskt samsas med äldre lägre. Tegel och betong samsas med trä. En inte helt enkel ekvation.

På 60-talet var det stor bostadsbrist i Sverige och miljonprogrammet slängde ut höghus och köpcentrum på landet runt städerna. I dag tänker vi annorlunda. Nu är det kollektivtrafik, gå, cykla och hållbarhet som gäller. Vi vill heller inte ha gamla centrala stadsdelar som bara dör efter skymningen. Vi vill fylla våra städer med liv och rörelse. Det ska vara ljust och tryggt att röra sig. Ju fler människor som syns desto tryggare blir det.

Därför blir också varje stadsdelsförändring del av en helhet. Som Aranäs stadsdel till exempel.

– Utbyggnaden av stadsdelen ska stärka hela Kungsbacka, säger Emma Kjernald. När den nu växer gör den inte det isolerat, lika viktigt är att vi binder ihop Aranäs stadsdel med Kungsmässan. Att vi får ett levande stråk från norr till söder. Ett evenemangsstråk. Det ska hända saker på vägen.

– Vi vill göra så att man kan komma till och från området på så många sätt som möjligt. Gärna många gångvägar. Det ska vara lätt att hitta, säger Andrea Ericsson.

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel blir en omfattande strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av cirka 280 bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. Husens sockelvåningar ska ha en högre takhöjd för att möjliggöra för butiker och andra verksamheter. I områdets östra del föreslås ett parkeringshus i sju våningar med plats för cirka 1 000 parkeringsplatser för boende och besökare, samt lokaler för bil- och cykelservice. Ritat med fokus på trygghet och för att skapa variation längs med Lindens gata.

– Även om Kungsbacka i sig är litet så servar vi alla kommunens invånare, säger Andrea Ericsson.

Utöver det nya badhus som ska stå klart till våren 2020 blir det en park utanför som kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen och sträcka sig ner mot ån. Parken kommer att ha en ”vilsam” del och en del mer lämpad för aktiviteter. Plats för skate, parkour och hinderbana, men också hängmattor, sittplatser och en scen.

Internationella Engelska Skolan, IES, kommer hit och ger plats för bortåt 900 elever. Två nya idrottshallar för för­eningsliv och skolidrott, varav en med läktarkapacitet för upp till 1 000 personer, under gemensamt tak som kan användas av skolorna ersätter gamla Aranäshallen. Dessutom utreds en helt ny arena med plats för 2 500 i publiken.

– Vi tittar nu på möjligheterna att lägga arenan söder om nya badhuset ut mot fotbollsplanerna. Med en sådan placering öppnar sig även möjligheter att använda arenan i samband med utomhusaktiviteter, säger Emma Kjernald.

Även andra delar av Kungsbacka ingår i pusslet för att bli en attraktiv stad. Andrea Ericsson nämner Kungsmässan – Valand – kvarteret Ejdern som ett annat sådant område som också är en del av stadsomvandlingsprojektet Väster om ån i syfte att länka samman innerstaden och Kungsmässan.

Planen är att omvandla parkeringsområdet här till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service.

– Genom Valand blir det möjligt för ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta genom Ejdern och knyta samman med innerstaden, säger Andrea Ericsson. Området kring Kungsbackaån är ett nog så viktigt offentligt rum att ta vara på. Närheten till vattnet har sin karaktär och skapar harmoni. Vi vill gärna att innerstaden ska vara en trygg, säker och trevlig plats att vara på.

Visionen om staden är ett tankearbete som kommunens planerare inte är ensamma i. Emma Kjernald och Andrea Ericsson understryker det goda samarbetet mellan kommunen och stadens fastig­hetsägare.

– Tillsammans med fastighetsägarna mejslar vi fram en etableringsstrategi. Förutom bostäder, vad ska vi ha i våra lokaler? Vad ska vi fylla dem med för att bli attraktiva och besöksdrivande?

– Det är många pusselbitar som ska passa i ett stort projekt för att vi ska få det centrum vi förtjänar. Tidigast 2024 är det färdigt.

Text: Anders Olow
Foto: Oskar Kullander