Särö centrum har utökats med ett splitter nytt Nordic Wellness och ett större Hemköp. Planer finns också för fler bostäder.

Särö Centrum

Attraktivt boende vid Särö centrum

De senaste åren har Särö cent­rum vuxit med drygt hundra nya bostäder, det finns en ny friskvårdsanläggning och en ny detaljplan har tagits fram för att ge utrymme för en större matbutik. 
Samtidigt pågår arbete med många andra detaljplaner i Särö.
– Området har blivit mer attraktivt nu när vi kan erbjuda fler bostäder nära kollektiv­trafik, säger planarkitekt Björn Vikström.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm

Majoriteten av bostäderna i Särö är villor. Nu erbjuds ett mer varierat bostadsutbud. För tre år sedan byggdes nya bostäder i Särö centrum – 68 bostadsrätter i lägenheter och radhus och 34 hyresrätter. Det finns planer för fler bostäder i närheten av Särö centrum.

Det splitter nya Nordic Wellness är beläget i en egen huskropp nu. Intill den kommer det att byggas ytterligare en huskropp med liknande verksamhet, eller med kontor.

– Eftersom det inte tidigare har funnits något tydligt centrum har det blivit en stor förändring för säröborna, säger exploateringsingenjör Lena Melvinsdotter.  

Trafiken på väg 158 är hårt belastad under vissa tider på dygnet. Och i framtiden bedömer Trafikverket att tågförbindelsen mellan Göteborg och Kungsbacka behöver utökas till fyra spår för att klara behovet. På sikt kommer även stråket längs väg 158 behöva utvecklas och då även Särö centrum. I kommunens nya översiktsplan ligger dock fokus på andra orter än Särö den närmaste tiden.

Redan nu finns expressbussar till Göteborg. Befintlig busshållplats har byggts om och utvecklats  för att skapa en nod kring kollektivtrafiken. Intill busshållplatsen finns också en parkering för pendlare.

– Vi kommer inte att springa före och planlägga kring Särö centrum innan vi vet mer om framtida resande längs väg 158 och just nu pågår det arbete med många andra detaljplaner i Särö, säger Lena Melvinsdotter. 

Det finns tankar om att stärka kollektivtrafikstråket i Västlänksprojektets station Haga via Särö och vidare söderut till Kungsbacka stad. Men ingenting är klart.

– På sikt kommer vi att behöva ta ett helhetsgrepp kring hela Särö centrum, säger Björn Vikström.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin