Ejdern blir ett stråk för folkvimmel

En pusselbit för att koppla samman Kungsmässan med torget i innerstaden är kvarteret Ejdern. Omgiven av gamla alléer och Kungsbackaån är kvarteret Ejdern en unik plats i staden. Nu planeras etapp två i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån med ett centrumstråk med butiker och restauranger.

– Om några år kommer det att vara ett folkvimmel i det här stråket. Det är väldigt roligt att vara en del av den stora förvandling som Kungsbacka stad genomgår just nu, säger planarkitekt Maria Malone, Kungsbacka kommun.

Stråket ska gå från torget i den gamla stadskärnan via Ejdern och det framväxande Valand till Kungsmässan. Kvarteret Ejdern ska som sista del i länken i stråket knyta samman den äldre kulturmiljön i stadskärnan och den intilliggande västra villastaden, vilket blir en speciell utmaning i det här projektet.

– Valand får ett nytt och modernt uttryck, så i Ejdern behöver vi möta upp dessa olika områden med ett unikt arkitektoniskt uttryck, säger Maria Malone, planarkitekt.

Här kommer det att finnas restauranger, kaféer, butiker, centrumlokaler och mötesplatser som skapar liv och rörelse. Dessutom planeras det för mellan 200 och 250 nya lägenheter i kvarteret.

  Vi tror att området kommer att attrahera alla målgrupper, såväl unga som äldre och barnfamiljer. Redan i dag finns ett gång- och cykelstråk intill ån, men vi vill göra det ännu mer tillgängligt med trappor ned till ån, mer grönytor och parkbänkar där man kan mötas och umgås eller bara sitta och njuta, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör.

Vägen som löper längs med ån är tänkt att flyttas västerut och docka an till befintlig cirkulationsplats vid Varlavägen och Kungsgatan, för att kunna utveckla parkstråket närmast Kungsbackaån.

I dag finns en större parkeringsplats, den gamla Alléskolan, en mindre förskola och ett flerbostadshus i området. Det pågår en diskussion som ännu inte är avgjord om huruvida Alléskolan ska få vara kvar.

– Om den blir kvar, kommer den att behöva renoveras och det är inte bestämt vad den i så fall skulle kunna inrymma, men exempelvis hade det varit lämpligt med lokaler för kontor i de övre planen och mer publika ytor i bottenplan. Om den inte blir kvar så kommer det med största sannolikhet att bli bostäder, lokaler för kontor och centrumverksamhet på platsen, då vi ser att det finns ett behov av arbetsplatser centralt i staden, säger Anna Wibling.

Planprogrammet är en översiktlig utredning om vilka förutsättningar och visioner som finns för området. Planpro­grammet är planerat att godkännas av politiken till årsskiftet 2020/2021 och i nuläget är det inte bestämt när detaljplanearbetet kommer att startas. Kommunen är ensam fastighetsägare inom programområdet för kvarteret Ejdern och avser i samband med planarbetet att markanvisa den kommunala marken. Först i detaljplanearbetet kommer det att tas fram konkreta förslag på hur den nya bebyggelsen kommer att se ut.

Text: Anders Olow
Foto: Kungsbacka kommun