Från småindustriområde till attraktiva bostäder

Småindustrierna i kvarteret Gjutaren och Liljan kommer att ersättas med bland annat bostäder och utbildningslokaler.

– Bostadsområdet kommer att ha en blandad bebyggelse med både lägenheter och stadsradhus. Dessutom planerar vi för en förskola och en skola, säger planarkitekt Magnus Björned.

Bostadsområdet planeras i området som ligger väster om Kungsmässan och korsningspunkten mellan Varlavägen och Borgmästaregatan. Det är ett attraktivt och centralt läge som kommer att locka både barnfamiljer och andra som uppskattar närheten till tågstationen, restauranger och handel.

– Flerbostadshusen kommer att som högst vara sex våningar längs Varlavägen och sedan trappas ned och bli lägre inåt området för att dels möjliggöra för mer solljus på bostadsgårdarna och för att få en mer variationsrik bebyggelse i området, säger Magnus Björned.

Skolan och bostadshusen i väster får högst vara tre våningar för att möta upp villorna intill på ett bra sätt.

– I korspunkten Varlavägen och Borgmästaregatan har vi tänkt att få in en centrumplats med lokaler i bottenplan där det kan finnas en servicebutik till exempel, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör i Kungsbacka kommun.

Ett grönområde avgränsar redan i dag industriområdet från villaområdet.

– Grönområdet kommer att utvecklas med ett nytt gång- och cykelstråk och parkbänkar, vilket förstärker kopplingen mellan innerstaden, Tingbergsvallen och Varlaområdet. Vi vill att fler ska kunna använda parken, säger Magnus Björned.

– Industrigatan kommer att flyttas österut för att möjliggöra för en bättre kvartersstruktur och lämpliga kvartersstorlekar. Området kommer även att öppnas upp med nya kopplingar för att öka flödet av människor genom området, säger Anna Wibling.

Projektet för kvarteret Gjutaren och Liljan kommer vara ute på programsamråd mellan 3 december och 14 januari och planprogrammet är planerat att tas upp för godkännande av politiken sommaren 2020. Kommunen avser att markanvisa den kommunägda marken som är planerad för bostäder och målsättningen är att markanvisning sker innan detaljplanearbetet startar, vilket är tänkt att ske fjärde kvartalet 2020. Övriga bostäder kommer att uppföras av Riksbyggen som förutom kommunen är markägare.

– Kvarteret Gjutaren och Liljan kommer att byggas ut i två etapper. För den första etappen som avser den östra delen av programområdet är byggstart beräknad att ske första kvartalet 2022. Den andra etappen som avser den västra delen av området och utbildningslokalerna är byggstart planerad till tredje kvartalet 2023.

Text: Anders Olow
Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB
Foto: Kungsbacka kommun