Välkommen att påverka vårt framtida Kungsbacka

Framtidens Kungsbacka formuleras i kommunens översiktsplan (ÖP). Den visar var i Kungsbacka det är lämpligt att utveckla områden för bostäder, grönområden, vägar, kollektivtrafik och företagsetableringar.

En diger lunta att läsa om man vill få överblick. Därför blir nu nästa generations översiktsplan för Kungsbacka digital och därmed mer tillgänglig för alla. Översiktsplanen blir tillgänglig på surfplattan, mobilen eller datorn. Arbetet pågår och de första kartorna presenteras i höst. En nyhet för den här översiktsplanen är att vi har tagit fram strategikartor som övergripande visar de viktigaste dragen och blickar framåt mot både 2040 och 2060.

Att ta del av sin kommuns planer och kunna påverka dem är en viktig del i demokratin.

– Vi vill göra översiktsplanen så läsvänlig och tillgänglig som möjligt så att fler kan ta del av den, både ung och gammal, säger Malin Jarl, projektledare på samhällsbyggnadskontoret. Kartor och texter ska komplettera varandra och lätt kunna hittas och klickas på.

GIS-ingenjörerna Fatemeh Hosseini och Victor Axbom på byggnadsförvaltningen är de som har arbetat med den digitala lösningen. GIS står för geografiskt informationssystem, vilket inkluderar all geografisk information som till exempel information om vart grönområden går, eller hur många personer som bor inom ett specifikt område. Uppgifterna samlas in genom digitala verktyg, analyseras och presenteras på ett enkelt sätt.

När det gäller den nya interaktiva översiktsplanen är det meningen att användaren själv ska kunna styra vad som ska visas genom att till exempel släcka och tända olika lager, vilket hjälper invånarna att få en bättre översikt över hur kommunen tänkt utvecklingen för Kungsbacka.

Idén med att göra en digital översiktsplan ligger i tiden och flera kommuner arbetar med att ta fram egna versioner.

– Det är första gången vi gör en digital översiktsplan så det ligger mycket arbete med att ta fram en bra grund för en digital karta.

– En översiktsplan ska vara tydlig, men också visionär. Den ska vara ett redskap för politikerna och tjänstemännen, men också för invånarna. Den är en viktig del i den demokratiska processen.

I det här arbetet ingår också att nå skolorna och barn och unga så att de får en chans att förstå hur de kan påverka sitt framtida Kungsbacka.

– De är en mycket viktig målgrupp att nå fram till, säger Malin Jarl.

När den nya översiktsplanen går ut på samråd i kommunen till 2020 är målet att den digitala strukturen och informationen ska finnas på plats. Det är då invånarna kan komma in med synpunkter på det som planeras. Ytterligare en fördel med en digital version eftersom man kan lämna in sina åsikter direkt via översiktsplanen.

– Vi hoppas att många kommer att lämna synpunkter om vårt framtida Kungsbacka under samrådet. Håll utkik efter mer information på kommunens hemsida eller på sociala medier, säger Malin Jarl.

Kort om översiktsplan:
År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka. I arbetet med översiktsplanen tittar kommunen på nuläget och framtiden. Hur påverkar befolkningsökningen och det växande näringslivet framtidens behov? Fler invånare betyder exempelvis fler bostäder, rekreationsområden, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service och då gäller det att planera i tid. Hur ska vi bo och hur ska vi utveckla vårt samhälle? Vilka områden vill vi bevara? 

Därför har varje kommun, enligt lag, en översiktsplan som ska visa var kommunen ska ha en aktiv samhällsplanering, var bostäder kan byggas och verksamhetsområden utvecklas. Den visar också hur riksintressen och allmänna intressen ska tillgodoses. Översiktsplanen talar om var det är lämpligt att nya detaljplaner tas fram. 

Varje mandatperiod (fyra år) ska kommunfullmäktige ta beslut om översiktsplanen anses aktuell. Den senaste översiktsplanen för Kungsbacka är från 2006 men har fått olika tillägg genom åren. Just nu arbetar kommunen med en ny översiktsplan som beräknas gå ut till samråd under våren 2020. Det är då kommunens invånare har chansen att ge synpunkter.

Text: Anders Olow